Terug Gemeenteraad

ma 17/01/2022 - 19:00 Hybride (raadzaal De Bron of digitaal via teams)

Openbare zitting

Algemeen Bestuur

Onthaal en Administratie

 • Het verslag van de gemeenteraadszitting van 13 december 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd. Het audiovisuele zittingsverslag kan u bekijken via deze link. De raadszitting start op 3:03:45 en eindigt op 3:33:03.

 • Op 16 september 2021 heeft de gemeenteraad in toepassing van artikel 46 van het decreet over het lokaal bestuur, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2021, een constructieve motie van wantrouwen aangenomen.  In overeenstemming met artikel 46,§4, juncto artikel 58, §1, 3de lid van het decreet lokaal bestuur legde de heer Dominique Cool als verkozene voor de gemeenteraad met het hoogste aantal naamstemmen en behorende tot de coalitiefractie met de meest zetels in de gemeenteraad, de eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad als aangewezen-burgemeester. 

  • De Vlaamse regering nam hiervan kennis op 20 september 2021.
  • Op 6 oktober 2021 heeft de procureur-generaal van het Hof van Beroep in Gent een advies uitgebracht.
  • Op 15 oktober 2021 heeft de provinciegouverneur een advies uitgebracht.
  • Uit de huidige adviezen werd geconcludeerd dat er geen beletsel is die een benoeming van dhr Dominique Cool tot burgemeester in de weg staat.  Dhr Dominique Cool voldoet aan de benoemingsvoorwaarden. 
  • De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, benoemde op 29 oktober 2021 dhr Dominique Cool tot burgemeester. 

  Dhr Dominique Cool wordt gevraagd om in handen van de voorzitter van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn de eed als burgemeester af te leggen.

Personeel en Organisatie

 • Op 31.12.2022 loopt de huidige hospitalisatieverzekering bij AXA Belgium ten einde. Vanaf 01.01.2023 dient een nieuwe hospitalisatieverzekering te worden afgesloten. 

   Meerdere stads- en gemeentebesturen en aanverwante entiteiten hebben hun interesse geuit om zich aan te sluiten bij de overheidsopdracht die de stad Ieper in dit kader zal uitschrijven. Gezamenlijk aanbesteden kan leiden tot het bekomen van gunstiger voorwaarden op de markt, het is ook kostenefficienter en administratief eenvoudiger.

  Concreet zal de stad Ieper een occasionele gezamenlijke overheidsopdracht uitschrijven.

  Om te vermijden dat elk deelnemend bestuur elke beslissing apart dient goed te keuren, wat tot een aanzienlijk lang besluitvormingsproces zou leiden, wordt gevraagd dat elk deelnemend bestuur de stad Ieper machtigt:

  - om in zijn naam en voor zijn rekening de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht vast te stellen;

  - om in zijn naam en voor zijn rekening de plaatsingsprocedure te voeren en een beslissing te nemen inzake gunning.

  Dienaangaande werd een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

   

Financiële dienst

 • Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 266 dat de voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom onderworpen zijn aan een voorafgaand visum van de financieel directeur.

  De financieel directeur onderzoekt, in het kader van zijn opdracht als vermeld in artikel 177, eerste lid, 1°, de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen financiële verbintenissen.

  De gemeenteraad bepaalde op 29/04/2019 de nadere voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle in het kader van de visumverplichting uitoefent.

  De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. Tegelijkertijd wordt een afschrift van het rapport ter beschikking gesteld aan de algemeen directeur (art. 177). Het rapport werd in bijlage toegevoegd.

Wonen

Omgeving

Leven

GBS 't Bikschooltje

Vragen en antwoord