Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 17/01/2022 - 19:30 Hybride (raadzaal De Bron of digitaal via teams)

Openbare zitting

Algemeen Bestuur

Onthaal en Administratie

Personeel en Organisatie

 • Op 31.12.2022 loopt de huidige hospitalisatieverzekering bij AXA Belgium ten einde. Vanaf 01.01.2023 dient een nieuwe hospitalisatieverzekering te worden afgesloten. 

  Meerdere stads- en gemeentebesturen en aanverwante entiteiten hebben hun interesse geuit om zich aan te sluiten bij de overheidsopdracht die de stad Ieper in dit kader zal uitschrijven. Gezamenlijk aanbesteden kan leiden tot het bekomen van gunstiger voorwaarden op de markt, het is ook kostenefficienter en administratief eenvoudiger.

  Concreet zal de stad Ieper een occasionele gezamenlijke overheidsopdracht uitschrijven.

  Om te vermijden dat elk deelnemend bestuur elke beslissing apart dient goed te keuren, wat tot een aanzienlijk lang besluitvormingsproces zou leiden, wordt gevraagd dat elk deelnemend bestuur de stad Ieper machtigt:

  - om in zijn naam en voor zijn rekening de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht vast te stellen;

  - om in zijn naam en voor zijn rekening de plaatsingsprocedure te voeren en een beslissing te nemen inzake gunning.

  Dienaangaande werd een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Financiële dienst

 • Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 266 dat de voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom onderworpen zijn aan een voorafgaand visum van de financieel directeur.

  De financieel directeur onderzoekt, in het kader van zijn opdracht als vermeld in artikel 177, eerste lid, 1°, de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen financiële verbintenissen.

  De gemeenteraad bepaalde op 29/04/2019 de nadere voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle in het kader van de visumverplichting uitoefent.

  De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. Tegelijkertijd wordt een afschrift van het rapport ter beschikking gesteld aan de algemeen directeur (art. 177). Het rapport werd in bijlage toegevoegd.

Leven

Sociale dienst

Kinderopvang

Ouderenzorg

Lokaal dienstencentrum De Stek

Vragen en antwoord